piątek, 30 grudnia 2011

ZAPOMNIEĆ ZROBIĆ WUDU

[Zapomniałem, że nie zrobiłem wudu i pomodliłem się. Po zakończeniu modlitwy przypomniałem sobie o tym. Czy muszę powtórzyć modlitwę?
Sheikh al-Uthaimeen:
Chwała Allah:
Ktokolwiek pomodlił się zapominając, że nie ma wudu, musi powtórzyć modlitwę, ponieważ Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział:  „Allah nie zaakceptuje  żadnej modlitwy, jeśli osoba utraci wudu, aż zrobi ponownie wudu. „ [Przekazane przez Buhari  6954 z hadisów Abu Huraira w Kitaab al-Wudu, Muslim 225]
Inaczej jest z osobą, która ma jakąś nieczystość (najaasah) na swoim ubraniu i zapomniała  o tym. Nie musi powtarzać modlitwy, ponieważ Gabriel przyszedł do Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) kiedy się modlił i oznajmił mu, że ma jakąś nieczystość na butach. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) zdjął buty i modlił się nadal. [Ahmad z hadisu Abu Saeed al-Khudri w jego Musnad.]
Ten hadis dowodzi, że ten kto jest nieświadomy nieczystości na swoim ubraniu, nie musi powtarzać modlitwy i ma to również zastosowanie do osoby, która zapomniała, że ma nieczystośćna ubraniu.
[od tłumacza. Towarzeysze Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam) widząc, że Prorok ściąga buty również ściągnęli, kiedy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam)zapytał się ich, czemu ściągnęli buty, oni odpowiedzieli, że naśladowali Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam), Prorok jednak powiedział, że on ściągnął tylko dlatego, że Gabriel powiedział mu, że ma nieczystość na nich. Subhanallah, jak bardzo Towarzysze pragnęli naśladować czyny Proroka (salla Allahu alejhi wa sallam)- wzięte z programu iqraa tv,Ask Sheikh]
I’laam al-Musaafireen bi Ba’d Aadaab wa Ahkaam al-Safar wa ma yakhuss al-Mallaaheen al-Jawwiyyeen by Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen, p. 12

Uczeni są jednomyślnie zgodni, że trzeba powtórzyć modlitwę, jeśli zapomniało się, że nie ma się wudu, ponieważ czystość (taharaah) jest jednym z warunków ważności modlitwy.
Muslim (224) przekazał, że Ab-Allah ibn Umar powiedział: „Słyszałem, jak Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „ Żadna modlitwa nie jest zaakceptowana bez czytości.”
Al-Nawawi powiedział w al-Majmoo, 2/79:
Muzułmanie są jednomyślnie zgodni, że jest haram dla osoby, która straciła wudu modlić się i są zgodni, że modlitwa ta nie zostanie zaakceptowana, zarówno kiedy jest świadomy, że nie ma wudu, lub nie jest świadomy lub kiedy zapomniał. Ale, jeśli pomodlił się będąc nieświadomy lub jeśli zapomniał, wtedy nie ma grzechu, lecz jeśli był świadomy, że stracił wudu i że było haram dla niego modlić się w tej sytuacji, to popełnił wielki grzech.
Islam Q&A
Ale w sytuacji, kiedy podczas modlitwy przypomniał sobie, że stracił wudu, wówczas musi przerwać wudu, zrobić wudu i zacząć jeszcze raz.
Podobna sytuacja jest, kiedy kobieta nie zakryje części ciała, którą musi zakryć podczas salah.

sobota, 24 grudnia 2011

Spodziewaj się najlepszego u Allah.

„W zależności od tego, jak pozytywne są twoje oczekiwania i nadzieja w Allah i jak szczere jest twoje poleganie i zaufanie w Allah, tak Allah nie zawiedzie twoich nadziei, bo On nie zawodzi nadziei tych, którzy pokładają w Nim nadzieję i żadne starania człowieka nie zostaną zmarnowane.”
Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) przekazał od swego Pana, że On powiedział: „Jestem takim, jakim mój sługa spodziewa się mnie.” [al-Bukhari (7405) i Muslim (2675)]
Ibn Hajar powiedział: „Znaczy, jestem w stanie zrobić wszystko czego on spodziewa się, że zrobię.” [‘Fath al-Bari’ (17/397)]
an-Nawawi powiedział: “Uczeni powiedzieli, że spodziewać się najlepszego od Allah znaczy spodziewać się, że Allah obdarzy go Miłosierdziem i uwolni od trudności.” [Sharh Sahih Muslim’ (14/210)]

an-Nawawi powiedział również: “Al-Qadi ‘Iyad powiedział, że oznacza to, że Allah Wybaczy mu, jeśli on szuka tego wybaczenia, zaakceptuje żal za grzechy, jeśli on żałuje, odpowie mu, jeśli zwraca się z prośbą do Niego. Zostalo powiedziane rownież, że odnosi się to do posiadania nadziei i pragnienia ulgi/pomocy, i to jest bardziej poprawne.”  [Sharh Sahih Muslim’ (14/2)]

Ahmad bin ‘Umar al-Qurtubi  powiedzial:
“Zostało powiedziane, że Jego Słowa ‘Jestem takim, jakim mój sługa spodziewa się mnie’ oznacza: kiedy ktoś oczekuje odpowiedzi na swoje prośby, aby jego skrucha została przyjęta, aby coś okropnego zostało od niego odsunięte, aby jego czyny zostały przyjęte, które są zgodne z islamem. Jest to podparte słowami: „Wołaj Allah kiedy jesteś pewny, że zostaniesz wysłuchany.” Podobnie, kiedy człowiek żałuje za grzechy, szuka wybaczenia Allah i czyni dobre dzieła, musi być pewny, że Allah zaakceptuje jego czyny i wybaczy mu jego grzechy, bowiem Allah obiecał, że przyjmie każdy szczery żal za grzechy i prawe czyny. Także ktokolwiek czyni dobre rzeczy i wierzy i spodziewa się, że Allah nie przyjmie od niego tych czynów i że nie przyniosą mu te czyny niczego dobrego, to jest to zwątpienie w Miłosierdzie Allah i zalicza się to do największych głównych grzechów. Ktokolwiek umrze w takim stanie, dostanie to, czego się spodziewał.” [al -Mufhim li ma Ushkil min Talkhis Kitab Muslim’ (5/267)]
Ibn al-Qayyim powiedział: “Większość ludzi wierzy, że są oni pozbawieni swoich praw, mają pecha, zasługują na więcej niż Allah im dał, a to jest tak jakby mówili: „Mój Pan skrzywdził mnie i pozbawił mnie tego na co zasługuję.” I jego serce świadczy o tym, podczas kiedy jego język zaprzecza temu i odmawia otwarcie tego powiedzieć. I jeśli zajrzysz w duszę kogoś, zobaczysz, że obwinia on los, przeznaczenie i że raczej wolałby, aby coś innego przydarzyło mu się, niż to co mu sie stało i że rzeczy powinny być tak, albo w inny sposób... Więc, zajrzyj w swoje serce, czy jesteś chroniony przed tym? Jeśli jesteś chroniony przed tym, zostałeś ochroniony przed czymś znaczącym.” [ ‘Zad al-Ma’ad’ (3/235)]

Powiedział również:

“Czym więcej masz dobrych oczekiwań u swojego Pana i pokładasz nadzieję w Nim, tym bardziej będziesz polegał na Nim i ufał Mu.” [Tahdhib Madarij as-Salikin’ (p. 240)]

„Ten który pokłada nadzieję w Allah, powinien być zawsze optymistyczny, ostrożny i pełen nadziei w błogosławieństwo Allah, spodziewając się najlepszego u Niego.”
[Tahdhib Madarij as-Salikin’ (p. 300)]

Sayyid Qutb powiedział: “Jeśli chodzi o tych, których serca są połączone z Allah, których dusze są blisko Niego, którzy doświadczają Jego nieustającego błogosławieństwa – oni nie umniejszają Miłosierdziu Allah, nawet jeśli są otoczeni ze wszystkich stron przez nieszcześcia i wielką trudność. Wierzący znajduje się w cieniu miłosierdzia jego wiary, w przyjemności kontaktu z jego Panem i w spokoju pewności w Jego Stróża, nawet podczas trudności i nieszcześcia.”

Powiedział również:

„Wierzące serce przyjmuje najlepsze od swojego Pana i zawsze spodziewa się najlepszego od Niego. Spodziewa się dobrego od Niego w czasach dobrobytu i łatwości, jak i w czasach trudności i wierzy, że Allah chce dobrze dla niego w każdej sytuacji. Sekretem tego jest to, że jego serce jest połączone z Allah i źródło dobrego od Allah nigdy się nie kończy. Kiedykolwiek serce jest połączone z Nim, człowiek doświadcza w bezpośrdeni sposób słodyczy.” [Fi Dhilal al-Qur’an’ (6/3219)]

“Kiedykolwiek kryzys stanie na twojej drodze, wykorzystaj twoje dobre oczekiwania o Allah, w celu odparcia trudnych chwil.” [‘al-Faraj Ba’d ash-Shiddah’ (1/154)]


Abdullah bin Mas’ud powiedział: “Na Tego poza którym nikt nie jest godzien czci, wierzący nie dostaje nic lepszego, niż jego dobre oczekiwania o Allah i na Tego poza którym nikt nie jest godzien czci, każdy sługa Allah, który spodziewa się dobrego od Niego, Allah da mu to, czego oczekiwał, bowiem całe dobro jest w Jego Ręku.” [‘Husn adh-Dhann bi Allah’ (p. 96)]

{I ktokolwiek zaufa Allah, On wystarczy mu} [Quran 65:3]

{Nie powątpiewajcie w dobroć Boga! Zaprawdę w dobroć Boga powątpiewa tylko lud niewiernych.} [Quran 12:87]

{Powiedz: "O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości. Przecież On jest Przebaczający, Litościwy!} [Quran 39:53]

Jest obowiązkiem wierzącego uwolnić się od drogi niewierzących i zacząć spodziewać się najlepszego od Allah w sprawach tego życia, jak i ostatecznego.

Spodziewać się najlepszego u Allah na łożu śmierci oznacza bycie pewnym Jego obietnicy dla wierzących i posiadać pewność w jego Opiekę, że nie opuści go i jego starania nie zostaną zmarnowane.

Prorok (salla allahu alejhi wa sallam) trzy dni przed swoją śmiercią powiedział: „Żaden z was nie powinien umrzeć, jak tylko kiedy spodziewając się najlepszego u Allah.” [Sahîh Muslim (5125)]
Oczekiwać najlepszego u Allah podczas życia oznacza to, o czym mowa w wersie, czyli zwrócenie się i poleganie na Allah i oddalenie się od drogi tych, którzy mają niskie oczekiwania o swoim Panu i są Mu nieposłuszni, jako wynik tych złych oczekiwań.
Istnieje różnica między opieraniem swoich nadziei w Allah (droga tych, którzy są Mu nieposłuszni) od oczekiwania najlepszego u Allah (droga wierzących). Poleganie na nadziei występuje kiedy ktoś jest leniwy, podąża za swoimi żądzami i unika drogi prawdziwości, wysiłek, skrucha, zwrócenie się ku Allah i czynienie dobrych dzieł – wszystko posiadając nadzieję  w Allah.

Godny pochwały sposób oczekiwania najlepszego jest wtedy kiedy człowiek powziął starania ufając Allah. Poleganie tylko na Allah nie robiąc nic, aby to osiągnąć jest wtedy kiedy człowiek chciałby posiadać ziemię na której mógłby posadzić jakieś nasiona i zebrać żniwa bez ruszenia palcem. Drugi rodzaj jest, kiedy człowiek sieje nasiona, dba o ziemię i zbiera żniwa mając nadzieje na dobre i korzystne żniwa. Dlatego ludzie wiedzy zgadzają się, że nadzieja i dobre oczekiwania nie są ważne bez podjęcia odpowiednich działań.

[od tłum] Podobnie, jeśli człowiek ma nadzieję na zbawienie bez podjęcia jakicholwiek działań, które zapewniłyby mu to zbawienie. Islam to religia czynów, a nie jedynie słów bez pokrycia, nasze czyny są odzwierciedleniem naszej wiary.

opracowane na podstawie : "Reflections:expecting the best from Allah" –Abu Muhammad al-Maqdisi

sobota, 17 grudnia 2011

Piękna cierpliwość

Mujahid powiedzial: “Piękna cierpliwość to cierpliwość bez popadania w panikę.”
Amr ibn Qays powiedział: “Piękna cierpliwość oznacza bycie zadowolonym z przeciwności losu i poddanie sie woli Allah.”
Yûnus ibn Yazîd powiedział: Zapytałem się Rabî‘ah ibn ‘Abdu’l-Rahmâna: „Co jest najwyższą cierpliwością?” On powiedział: „Aby być na zewnątrz takim samym podczas przeciwności losu, jakim się było dzień wcześniej zanim nas to dosięgło.” (to nie oznacza, że człowiek nie czuje lub nie powinien czuć bólu lub udręki, cierpliwość  w tym przypadku oznacza, że powstrzymujemy się od paniki i narzekania.)
Komentujac na temat znaczenia pieknej cierpliwosci, Qiyas ibn al-Hajjaj powiedzial: "Osoba, która cierpi z powodu jakiegoś nieszczęścia, powinna zachowywać się w taki sposób, aby nikt nie był w stanie odróżnić jej od innych."
Ali ibn Ani Talib (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: Relacja między cierpliwością a iman jest, jak relacja głowy i ciała. Jeśli głowa jest odcięta, ciało staje się bezużyteczne.” Wtedy podniósł swój głos i powiedział: „Z pewnością, ten, który nie posiada cierpliwości nie ma iman, a cierpliwość jest jak pędzące zwierze, które nigdy się nie męczy.”